O projekte

"Negramotnosť, definovaná ako celková neschopnosť čítať a písať, bola takmer úplne odstránená v EÚ, fenomén funkčná negramotnosť sa stáva čoraz vážnejším." Správa Európskeho parlamentu o negramotnosti a sociálnom vylúčení z roku 2002.

 Funkčná negramotnosť označuje situáciu osôb, ktoré nikdy „nedosiahli dostatočnú úroveň čítania, písania a počítania, potrebnú pre každodenný život v súlade so zásadou rovnosti príležitostí“. Funkčná negramotnosť je v kontraste s negramotnosťou v užšom slova zmysle, ktorá znamená neschopnosť čítať a písať jednoduché vety v akomkoľvek jazyku.

Podľa nedávnej štúdie OECD počet takýchto osôb v EÚ činí asi 80 miliónov ľudí vo veku od 15 do 65 rokov. Prieskum pracovných síl v EÚ (2011) uvádza, že viac ako 73 miliónov obyvateľov EÚ malo nízke vzdelanie.

 Spomedzi odporúčaných opatrení na zníženie funkčnej negramotnosti zostáva realizácia inovatívnych tréningov jednou z najlepších možností. Tréningy na báze IKT sú vhodným riešením a zároveň sa podieľajú aj na znížení medzier v digitálnych zručnostiach.

Projekt Hudba je môj radar si kladie za cieľ vytvoriť dištančné vzdelávanie v záujme zlepšenia
základných a prierezových zručností pre funkčne negramotných ľudí vo veku medzi
15 a 65 rokov, ktorí sú nezamestnaní alebo zamestnaní  v podnikoch.

Vzdelávacia platforma

Na stiahnutie

Partneri

Leno bol založený v roku 2007 dvoma manažérmi, ktorými sú Natalie Redon a Laurent Dedieu, odborníkmi v oblasti odborného vzdelávania a IKT (informačných a komunikačných technológií). Nachádza sa v regióne Midi-Pyrénées a Languedoc-Roussillon a ponúka vzdelávacie programy pre firmy a uchádzačov o zamestnanie vo Francúzsku a v Európe.

Naším cieľom je poskytnúť vysoko kvalitné vzdelávacie programy šité na mieru požiadavkám našich klientov. Ponúkame takmer 200 tém vzdelávania, vyvinutých naším pedagogickým tímom a organizovaných v 6 odborných oblastiach (trvalo udržateľný rozvoj, IT, manažment, EU projekty, dištančné vzdelávanie a predaj).

Každý návrh vzdelávania pripravujeme na základe výsledkov interného auditu s cieľom
ponúknuť skutočne výstižný a na mieru pripravený vzdelávací program.

Naša metodika je podporovaná širokou škálou pedagogických situácií, od tvárou v tvár po dištančné vzdelávanie, podľa Vašich požiadaviek a dostupnosti, vo francúzskom a
anglickom jazyku.

Napra Forgó pracuje na základe vlastného inovatívneho udržateľného modelu zamestnanosti a rehabilitácie v oblasti (re)integrácie ľudí zo znevýhodneného prostredia od roku 2000, špeciálne s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Sme stredne veľká nezisková organizácia, vyvíjajúca verejnoprospešnú činnosť v otvorenom trhovom prostredí.

Cieľom organizácie je pomáhať ľuďom so znevýhodnením, ako aj viacnásobným znevýhodnením na trhu práce (najmä zdravotne postihnutým, dlhodobo nezamestnaným, osobám s nedostatočnou kvalifikáciou, mladým bez pracovných skúseností, starším uchádzačom o zamestnanie, osobám so zastaranou profesiou)
prostredníctvom vzdelávania a sprostredkovania výmenných pracovných stáží v
záujme ich pracovnej rehabilitácie. 

Zamestnávame približne 150 zamestnancov, z toho 45 až 50 stálych zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorí sú plne integrovaní v každodennom pracovnom živote.

Hlavným cieľom Občianskeho združenia Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - VeľkýMeder (OZ) je podpora a rozvíjanie aktivít a presadzovania aktívnej participácie občanov na miestnej, regionálnej, celoštátnej, ako aj na medzinárodnej úrovni v rôznych oblastiach spoločenského života, najmä v oblasti:

1.     Vzdelávania, celoživotného vzdelávania a mimoškolskej činnosti podporou vzdelávania a vytvárania príležitostí pre znevýhodnené a marginálne skupiny a moderných komunikačných technológií (internet, Skype, Facebook)

2.    Vytvárania právneho vedomia podporou informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností a poskytovaním administratívnych a poradenských služieb pre znevýhodnených občanov a marginálne skupiny

3.    (Re)integrácie uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na znevýhodnené skupiny na trh práce vykonávaním informačno-poradenskej činnosti a odbornej poradenskej činnosti a medzinárodnej inštitucionálnej výmeny informácií o trhu práce a dobrých skúseností

Primárnou cieľovou skupinou OZ sú znevýhodnené skupiny na trhu práce – najmä dlhodobo nezamestnaní, občania so zdravotným postihnutím (OZP), občania nad 50 rokov veku a mladí.

ibis acam je súkromná spoločnosť v oblasti vzdelávania. Špecializuje sa na odborné vzdelávanie v špecifických oblastiach (vrátane stavebníctva /ekologického stavebníctva), v oblasti jazykového vzdelávania a IKT vzdelávania (najmä nemeckého jazyka ako druhého jazyka a anglického jazyka), v oblastiach rozvoja osobnosti, uchádzania sa o
prácu, ďalšieho vzdelávania lektorov. Ibis acam zamestnáva 500 lektorov na plný úväzok v 80 lokalitách Rakúska. Pracujeme s rôznymi cieľovým skupinami, akými sú mladí ľudia (jazykové vzdelávanie a odborné vzdelávanie a príprava, profesijná orientácia), imigranti (jazykové vzdelávanie, profesijná orientácia a odborné vzdelávanie a príprava), ženy a starší ľudia (reintegrácia a kvalifikácia).

Kontakty

Leno

3 rue de la Boucherie
31 560 Nailloux
FRANCE

info@leno.fr
tel.: +33(0)562169858
www.leno.fr

Napra Forgó

Budai u. 7/B
2030 Érd
HUNGARY

info@napra-forgo.hu
tel.: +36205765988
www.napra-forgo.hu

Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder

Kúpeľná 3544/33
932 01 Veľký Meder
SLOVAKIA

ildiko.hanuliakova@gmail.com
tel.: +421(0)315551343

Ibis acam

Stachegasse 12
1120 Wien
AUSTRIA

beate.doblertomek@ibisacam.at
tel.: +4317188686
www.ibisacam.at